تحقیق حقوق مدني

بخشی از متن تحقیق: فهرست مطالب مقدمه................................................................................................ 1 كليات................................................................................................ 14 تقسيمات حق|35007782|hjd|تحقیق حقوق مدني ,تحقیق در مورد حقوق مدني ,دانلود تحقیق حقوق مدني ,پروژه حقوق مدني , دانلود تحقیق حقو ق در مورد حقوق مدني ,بررسی حقوق مدني ,تحقیق حقوق مدني, مقاله حقوق مدني , پایان نامه حقو ق پیرامون حقوق مدني
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان تحقیق حقوق مدني آماده دریافت می باشد.


بخشی از متن تحقیق:

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................ 1
كليات................................................................................................ 14
تقسيمات حقوق............................................................................... 30
منابع حقوق...................................................................................... 40
قلمروقانون‌درمكان............................................................................ 44
عرف................................................................................................. 64
رويه قضايي..................................................................................... 81
حقوق فردي..................................................................................... 97
اموال................................................................................................. 110
تقسيمات اموال................................................................................. 118
اموال غير منقول............................................................................... 130
اموال منقول..................................................................................... 134
اموالي‌كه‌مالك‌خاص‌ندارد.................................................................. 139
مالكيت.............................................................................................. 148
حق انتفاع.......................................................................................... 65
حق‌ارتفاق.......................................................................................... 70
اسباب تملك..................................................................................... 71
تعهدات............................................................................................. 74
شرايط اساسي قراردادها.................................................................... 82
سقوط تعهدات.................................................................................. 86
الزامات‌بدون قرارداد......................................................................... 90
اشخاص............................................................................................ 93
احوال‌شخصيه..................................................................................... 95
ادله‌اثبات حق..................................................................................... 101
امارات................................................................................................ 107
قسم................................................................................................... 108
”مقدمه”
نوع بشر اجتماعي خلق شده است. در زندگي اجتماعي هر يك از افراد اجتماع تمايلات و خواستهائي كه درپاره‌اي موارد عيناً منطبق با تمايلات و خواستهاي ديگران در همان اجتماع و در موارد ديگر مغاير آنست دارا ميباشند بنحويكه ارضاء تمامي اين تمايلات و خواسته‏ها در عمل متعذر ميباشد. راه حل اين معضل آنست كه براي فرد يا افرادي معين تحت شرايط خاص تقدم و يا امتياز قائل شويم و بالنتيجه اجازه دهيم اين فرد يا افراد معين باستناد اين اجازه بتوانند در برابر ساير افراد تمايلات و خواست‌هاي خود را در موارد مشخص از طريق فعل يا ترك فعل برآورده نمايند. اين امكان يا اجازه اعمال اراده فرد يا افراد در جامعه معين را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق مي‌ناميم.
بمنظور تنظيم روابط افراد جامعه و جلوگيري از تجاوز و تعدي در روابط مزبور قواعدي در هر جامعه مقرر ميشود كه مجموعه اين قواعد را نيز اصطلاحاً حقوق مي‌ناميم. در صفحات بعد قواعد ياد شده بترتيب تحت عناوين كليات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوي (بخش پنجم) مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

این تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 128